Home › News

Press release announcing the FORSEE project (in Bulgarian language)

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
 
Проектът FORSEE ще създава регионална мрежа за сътрудничество в сферата на технологиите
 
Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ) и Министерството на образованието, младежта и науката на Република България участват в голям трансрегионален проект за сближаване на регионалните политики в областта на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) с тези на развитите страни – членки на ЕС в тази област. Това ще се случи в рамките на проект FORSEE - Regional ICT Foresight exercise for Southeast European countries (Регионален Форсайт в сферата на ИКТ за страните от Югоизточна Европа), финансиран по Оперативната програма за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа 2007 - 2013“ (South East Europe Transnational Cooperation Programme) на ЕС. В проекта участват 12 организации от седем държави: България, Гърция, Румъния, Австрия, Словения, Сърбия и Унгария.
 
Проектът FORSEE, който ще продължи до декември 2013 г., има за цел да популяризира Форсайт методите и културата при изготвянето на политики в дадена област в региона, спомагайки по този начин за ускоряване на икономическия растеж в участващите страни и за тяхната по-висока готовност за предизвикателствата на глобализиращата се икономика. Ще бъдат осъществени поредица от пилотни упражнения, при които на практика ще се прилагат форсайт подходи и методи със специалисти и експерти от сферата на ИКТ, при които основната цел е да се очертае от една страна сегашното състояние на сектора в национален план и възможните сценарии за неговото развитие при различни модели на политики в сектора. Този тип форсайт упражнения ще се приложат във всички страни – членки на проекта, следвайки сходен подход, което ще позволи бенчмаркинг на резултатите и изготвяне на специфични за всяка страна и общи за региона препоръки и визия.
 
Друга важна цел на проекта FORSEE е да разработи устойчива във времето методология, която да служи на правителствата от Югоизточна Европа да осъществяват регионални Форсайт упражнения с участието на всички заинтересовани страни и да използват резултатите от тях като инструмент за подобряване на политиките за изследвания и технологично развитие и то с фокус върху ИКТ сектора. Очаква се в рамките на проекта да бъде създадена регионална мрежа за сътрудничество, включваща всички участващи страни.
 
Проектът FORSEE ще засегне тези проблеми, които възпрепятстват страните от региона да дефинират устойчиви приоритети за развитие и стратегии за трансрегионално сътрудничество в области, които са перспективни за региона и са основа за съвместна дейност между правителството, академичната общност, предприятията и гражданското общество.
 
Днес повечето правителства работят самостоятелно като определят национални приоритети за икономическо развитие, съобразени с европейските тенденции, но често не отчитат регионалните конкурентни предимства. В този смисъл, проектът FORSEE може да се превърне в регионален инструмент, подпомагащ политиката на сближаване на регионалните стратегии за развитие на научните изследвания и техлогиите, по-специално в ИКТ сектора. Естествено методологията може да бъде адаптирана и към други сектори от национален и/или регионален интерес.
 
До края на 2012 г. във всяка от страните – участнички ще бъде проведено общонационално изследване в избрания сектор и на тази база ще се реализира заключителна регионална консултация. Всички резултати, изводи и визия ще бъдат публикувни на специализираните интернет страници на проекта и в различни национални, регионални и онлайн медии.
 
Повече информация за проекта:
 
 
Повече за БАСКОМ
 
Българската асоциация на софтуерните компании – БАСКОМ - е създадена през 2001 г. В нея членуват повече от 45 водещи фирми, които разработват софтуерни продукти и системи и предлагат услуги за цялостни ИТ решения. Софтуерната индустрия е сред малкото български индустрии с висока добавена стойност и конурентоспособност в световен мащаб, осигуряваща изключителни възможности за професионална реализация и развитие на хората, работещи в нея. Основните цели на БАСКОМ са да популяризира българската софтуерна индустрия, да развива професионализма и конкурентостта на сектора, да работи за подобряване на образователната система и да участва активно в изграждане и осъществяване на политики за ефективни ИТ инвестиции в полза на цялото общество.
 
***
За повече информация:
БАСКОМ
02/489 97 43
 
 
Повече за МОМН, Дирекция "Наука"
 
МОМН, дирекция “Наука” отговаря за прилагането на политиката за развитие на научните изследвания в съответствие с Националната стратегия за научни изследвания и Националната пътна карта за научноизследователска инфраструктура, в т.ч. и изследователската дейност в областта на информационите и комуникацонните технологии (ИКТ).  Дирекция “Наука” осигурява националния лиценз за достъп до информацията в електронните бази данни на издателството Елзевиер (Elsevier), в платформите SciVerse® Science Direct® (с допълнителен абонамент до Freedom Collection с безплатен достъп до над 2 600 заглавия) и SciVerse® Scopus®, както и  продуктите на Thomson Reuters в платформата Web of Knowledge (Web of Science® from year 1985; Journal Citation Reports® since year 2001 edition (data since year 2000); Conference ProceedingsSM from year 1990; Biosis Citation Database® from year 1985; Medline, InCites® Global Comparisons with major Bulgarian academic institutions; InCites® Research Performance profiles – Bulgarian dataset). Цели на дирекцията са стимулиране на изследователска среда в Република България, осигуряване участието ни българската академична общност в европейски и международни програми и инфраструктури и издигане престижа на учените посредством различни програми, стимули и награди. 
 
***
За повече информация:
 

HOME / NEWS